Årskonferansen 2021: Nøkkelen ligger i samarbeid

Som tydelig poengtert på Årskonferansen 2021 er vi nå inne i handlingens tiår. Det er kun 9 år til FNs bærekraftsmål skal nås, det er tid for handling.

Bærekraftsmålene handler ikke bare om å stoppe klimaendringene, de handler like mye om å bekjempe ulikhet og å utrydde fattigdom. Over 90 % av bærekraftsmålene kan direkte kobles til menneskerettigheter. Ivaretakelse av menneskerettigheter går derfor hånd i hånd med bærekraftsagendaen. Samtidig møter næringslivet økte forventninger og krav. Åpenhetsloven er bare ett slikt eksempel. Men menneskerettighetsarbeid er komplekst, utfordrende, og det vil kreve en kontinuerlig innsats.

- Utfordringene verden nå står overfor må bygges på kunnskap og løses gjennom samarbeid, poengterte Bergen Næringsråds administrerende direktør Marit Warncke og styreleder Katrine Trovik i sin åpningstale.

Næringslivet spiller en kritisk rolle i den omstillingen vi nå står overfor, hvor arbeid med menneskerettigheter også er sentralt. Som Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen, poengterte under Årskonferansen finner vi mye av kompetansen vi trenger blant næringslivet i Bergen. Nøkkelen ligger i samarbeid.

"Utfordringene verden nå står overfor må bygges på kunnskap og løses gjennom samarbeid," sier Marit Warncke (adm. direktør) og Katrine Trovik (styreleder), Bergen Næringsråd

FUTURE-PROOF er en del av løsningen

I lys av Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022, er det nå et stort behov for veiledning, kunnskap og ressurser. FUTURE-PROOF sitt formål er nettopp dette, å hjelpe næringslivet etterleve sitt menneskerettighetsansvar, gjennom kunnskapsbygging og samarbeid. Det er en arena hvor vanskelige problemstillinger, utfordringer, og dilemma kan luftes, drøftes, og løses i fellesskap.

Gjennom kontinuerlig utvikling av aktiviteter som er matnyttig for næringslivet, diskusjonsarenaer, og møtepunkter som tar for seg næringsliv og menneskerettigheter er det løpende muligheter for å ta del i FUTURE-PROOF. Tett dialog med aktører selv er viktig i dette arbeidet, hvor arbeidsgruppen har vært og er en spesielt viktig bidragsyter inn i plattformen.

Se FUTURE-PROOF sitt bidrag på Årskonferansen 2021 her:

Les mer om kommende arrangementer her
Finn nyttige ressurser inn i menneskerettighetsarbeidet her