Om FUTURE-PROOF

Samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter i Bergensregionen

Formålet til FUTURE-PROOF er å hjelpe næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar både internt i egen virksomhet og utover i leverandørkjedene. Kravene fra investorer, forbrukere, ansatte, forretningspartnere og ikke minst myndigheter nasjonalt og internasjonalt øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Kombinasjonen av dette gjør FUTURE-PROOF til et nødvendig proaktivt tiltak for å sikre regionens konkurransekraft i årene som kommer.

Over 90 % av de 169 delmålene i FNs bærekraftmål er direkte koblet til menneskerettigheter og internasjonale arbeidstakerrettigheter. Et bærekraftig skift forutsetter derfor at miljø, klima og menneskerettighetsproblemer ses i sammenheng. FUTURE-PROOF har følgelig en holistisk tilnærming til problemstillingene.

Hjelper næringslivet å implementere FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) er den globale autoritative standarden som fastsetter næringslivets menneskerettighetsansvar. FUTURE-PROOF skal bidra til at næringslivet evner å ivareta dette på en effektiv og tilfredsstillende måte. Gjennom kompetanse -og kapasitetsbygging, kombinert med kunnskap- og erfaringsutveksling i et forum hvor vanskelige problemstillinger kan løftes frem i sanntid, søker plattformen å finne bedre løsninger og praksis for UNGP- implementering.

Samarbeidsplattformen drar veksel på noen av de fremste ekspertene på næringsliv og menneskerettigheter, som i tett dialog med ledende fagmiljøer og næringsliv bidrar til å jobbe frem konkrete løsninger og metoder som skal gjøre arbeidet med UNGP-implementering lettere.

Hvordan ta del i FUTURE-PROOF?

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Ved å signere plakaten får man ta del i erfaringsdelingsgrupper sammen med andre aktører som har signert plakaten. Det blir også organisert aktiviteter basert på tilsluttede aktørers behov, kun åpne for aktører som har signert plakaten.

FUTURE-PROOF plakaten har en to-delt forpliktelse:

1. "Gjennom å dele egen kunnskap og erfaringer bidrar vi inn i FUTURE-PROOF, der utfordringer luftes, drøftes, og løses i fellesskap."

2. "Vi tar vårt felles ansvar for å respektere menneskerettighetene på alvor. Det gjør vi ved å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)."

Les mer om plakaten her.

FUTURE-PROOF holder også enkelte arrangementer og aktiviteter for andre enn kun tilsluttede aktører. Se mer om våre arrangementer her.

Hvem står bak FUTURE-PROOF?

Plattformen er etablert av Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd.

Styringsgruppen til FUTURE-PROOF består i dag av representanter fra Equinor, DOF, DNB, Grieg Maritime Group og Bergen Kommune. Sammen bidrar disse med viktige innspill til utviklingen av plattformen for å sikre relevans for næringslivet.

Eiere og sekretariat

Styringsgruppen