Om FUTURE-PROOF

Samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter i Bergensregionen

Formålet til FUTURE-PROOF er å hjelpe næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar både internt i egen virksomhet og utover i leverandørkjedene. Kravene fra investorer, forbrukere, ansatte, forretningspartnere og ikke minst myndigheter nasjonalt og internasjonalt øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Kombinasjonen av dette gjør FUTURE-PROOF til et nødvendig proaktivt tiltak for å sikre regionens konkurransekraft i årene som kommer.

Over 90% av de 169 delmålene i FNs bærekraftmål er direkte koblet til menneskerettigheter og internasjonale arbeidstakerrettigheter. Et bærekraftig skift forutsetter derfor at miljø, klima og menneskerettighetsproblemer ses i sammenheng. FUTURE-PROOF har følgelig en holistisk tilnærming til problemstillingene.

Hjelper næringslivet til å implementere FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) er den globale autoritative standarden som fastsetter næringslivets menneskerettighetsansvar. FUTURE-PROOF skal bidra til at næringslivet evner å ivareta dette på en effektiv og tilfredsstillende måte. Gjennom kompetanse -og kapasitetsbygging, kombinert med kunnskap- og erfaringsutveksling i et forum hvor vanskelige problemstillinger kan løftes frem i sanntid, søker plattformen å finne bedre løsninger og praksis for UNGP- implementering.

Samarbeidsplattformen drar veksel på noen av de fremste ekspertene på næringsliv og menneskerettigheter, som i tett dialog med ledende fagmiljøer og næringsliv bidrar til å jobbe frem konkrete løsninger og metoder som skal gjøre arbeidet med UNGP-implementering lettere.

Hvem står bak FUTURE-PROOF?

Plattformen er etablert av Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd.

Arbeidsgruppen til FUTURE-PROOF består i dag av representanter fra Equinor, DOF, DNB, Grieg Star og Bergen Kommune. Sammen bidrar disse med viktige innspill til utviklingen av aktiviteter og innhold i plattformen.

Eiere og sekretariat

Arbeidsgruppen