Bli FUTURE-PROOF

På denne siden kan din virksomhet finne nyttig informasjon om hvordan man kan bli future-proof på menneskerettigheter og noen av de mest relevante ressursene for å komme i gang med dette arbeidet.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)


FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) ble enstemmig omfavnet av FNs Menneskerettighetsråd i 2011 og har siden representert den viktigste globale standarden som fastsetter næringslivets menneskerettighetsansvar. Dette ansvaret gjelder alle selskaper uavhengig av størrelse, bransje, lokasjon, eierskap eller struktur.


FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) legger til grunn et minimumsansvar for å respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene (den såkalte «International Bill of Human Rights») og prinsippene fastsatt i ILOs erklæring om grunnleggen­de prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Prinsippene har blitt fellesnevner for en rekke internasjonalt anerkjente retningslinjer og rammeverk, som OECDs retningslinjer, FNs Global Compact, ISO 26000 og International Finance Corporation Performance Standards. Regjeringen forventer at norske selskaper etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer.

Næringslivets menneskerettighetsansvar

Ansvaret for å respektere menneskerettighetene krever i henhold til FNs veiledende prinsipp 13 at selskaper:

 • Unngår å forårsake eller bidra til negative innvirkninger på menneskerettighetene gjennom sine egne aktiviteter, og adresserer slike konsekvenser når de oppstår

 • Søker å forhindre eller redusere uønskede innvirkninger på menneskerettighetene som er direkte knyttet til deres virksomhet, produkter eller tjenester gjennom deres forretningsforbindelser, selv om de ikke har bidratt til disse påvirkningene

Med andre ord gjelder selskapers ansvar ikke bare i egen virksomhet, men også utover i leverandørkjeden. Dette gjør at selv de mest lokalbaserte bedriftene i Norge som relativt enkelt kan få oversikt over egen virksomhet, likevel gjennom eksempelvis import fra underleverandører kan være knyttet til alvorlige menneskerettighetsbrudd i land hvor rettighetene ikke overholdes i like stor grad. Her er det viktig å understreke at brudd også skjer her hjemme.

Kom i gang med UNGP-implementeringen

For å oppfylle sitt ansvar for å respektere menneskerettighetene, bør selskaper ha på plass retningslinjer og prosesser som passer til deres størrelse og omstendigheter. I følge prinsipp 16 inkluderer dette:

 • En policy forpliktelse til å møte deres ansvar for å respektere menneskerettighetene

 • En due diligence-prosess på menneskerettigheter for å identifisere, forhindre, redusere og redegjøre for hvordan selskapet adresserer sin innvirkning på menneskerettighetene.

 • Prosesser som muliggjør oppreising av negative innvirkninger på menneskerettighetene de forårsaker eller som de bidrar til.

Selskaper skal vite og vise at de respekterer menneskerettighetene. Mer om hvordan punktene over skal implementeres finner du i prinsipp 16 - 24 i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter linket i sin helhet under "nyttige ressurser" lenger nede på siden. Innføring i due diligence-prosessen som krevd av UNGP og lagt frem i OECD sine retningslinjer finner du lenger nede på siden.

Hvordan prioritere ressursene?

I følge prinsipp 14. gjelder ansvaret for å respektere menneskerettighetene for alle virksomheter uavhengig av størrelse, sektor, operativ kontekst, eierskap og struktur. Likevel kan omfanget og kompleksiteten av virkemidlene selskaper tar i bruk for å svare på ansvaret variere i henhold til disse faktorene og med alvorlighetsgraden av selskapets uønskede menneskerettighetspåvirkning.

I tilfeller hvor det er nødvendig å prioritere tiltak for å håndtere faktiske og potensielle negative innvirkninger på menneskerettighetene, bør selskaper i henhold til prinsipp 22 først søke å forebygge og avbøte de som er mest alvorlige, eller hvor forsinket respons vil gjøre dem uopprettelige. Kartlegging av dette bør gjøres gjennom en grundig aktsomhetsprosess som skissert i FNs veiledende prinsipper 17, 18 og 19, samt i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (se lenger nede på siden under "nyttige ressurser). Alvorlighetsgrad er ikke et absolutt konsept i denne sammenhengen, men er relativt til de andre menneskerettighetspåvirkningene som selskapet har identifisert. En grov prioritering av oppmerksomhet kan gjøres med utgangspunkt i :

 • hvor alvorlig innvirkningen vil være
 • hvor utbredt innvirkningen vil være
 • hvor vanskelig det vil være å avhjelpe skaden

I neste rekke kan man se på sannsynligheten for de negative innvirkningene, hvor det uavhengig av dette bør rettes jevnlig oppmerksomhet mot de potensielt mest alvorlige bruddene med lav sannsynlighet.

Aktsomhetsprosessen


I henhold til FNs veiledende prinsipper skal det gjennomføres aktsomhetsvurderinger/due diligence på menneskerettigheter.

Her kan du få en innføring i aktsomhets/due diligence - prosessen

Få en kort innføring i UNGP

Nyttige ressurser

Forhåndsvisning av PDFen

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

FN (2011)

 • Den rådende internasjonale standarden for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene
 • 31 prinsipper - 11 til 24 beskriver næringslivets ansvar for å respektere menneskerettighetene

Last ned PDF

Forhåndsvisning av PDFen

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv (2019)

 • Oversikt over aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv
 • Aktsomhetsvurderingsprosessen
 • Spørsmål vedrørende aktsomhetsvurderinger

Last ned PDF

Forhåndsvisning av PDFen

Ansvarlighetskompasset

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

 • Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv har utviklet et test-deg-selv-verktøy, som gir et oversiktsbilde av i hvilken grad din bedrift etterlever OECDs retningslinjer.
 • Forventningene i retningslinjene presenteres i et Excel-dokument som påstander bedriften kan ta stilling til og fremstilles deretter i et lettfattelig grafisk strålediagram.

Last ned