Bli FUTURE-PROOF

På denne siden kan din virksomhet finne nyttig informasjon om hvordan man kan bli future-proof på menneskerettigheter og noen av de mest relevante ressursene for å komme i gang med dette arbeidet.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)


FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) ble enstemmig omfavnet av FNs Menneskerettighetsråd i 2011 og har siden representert den viktigste globale standarden som fastsetter næringslivets menneskerettighetsansvar. Dette ansvaret gjelder alle selskaper uavhengig av størrelse, bransje, lokasjon, eierskap eller struktur.


FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) legger til grunn et minimumsansvar for å respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene (den såkalte «International Bill of Human Rights») og prinsippene fastsatt i ILOs erklæring om grunnleggen­de prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Prinsippene har blitt fellesnevner for en rekke internasjonalt anerkjente retningslinjer og rammeverk, som OECDs retningslinjer, FNs Global Compact, ISO 26000 og International Finance Corporation Performance Standards. Regjeringen forventer at norske selskaper etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer.

Det legges til grunn en tredelt struktur, hvor prinsippene deles inn i:

 • Statens forpliktelse til å etterleve menneskerettighetene
 • Selskapers ansvar til å etterleve menneskerettighetene
 • Statens og selskapers ansvar for å sørge for effektive klageordninger

Næringslivets menneskerettighetsansvar

Ansvaret for å respektere menneskerettighetene krever i henhold til FNs veiledende prinsipp 13 at selskaper skal:

 • Unngå å forårsake eller medvirke til negativ innvirkning på menneskerettighetene gjennom sine aktiviteter, og håndtere negativ innvirkning som inntreffer.

 • Søke å forebygge eller redusere negativ innvirkning på menneskerettighetene som er direkte knyttet til deres virksomhet, produkter eller tjenester gjennom forretningsforbindelser. Det gjelder også dersom selskapene ikke har medvirket til innvirkningen.

Med andre ord gjelder selskapers ansvar ikke bare i egen virksomhet, men også utover i leverandørkjeden. Dette gjør at selv de mest lokalbaserte bedriftene i Norge som relativt enkelt kan få oversikt over egen virksomhet, likevel gjennom eksempelvis import fra underleverandører kan være knyttet til alvorlige menneskerettighetsbrudd i land hvor rettighetene ikke overholdes i like stor grad. Her er det viktig å understreke at brudd også skjer her hjemme.

Kom i gang med UNGP-implementeringen

For å oppfylle sitt ansvar for å respektere menneskerettighetene bør selskapene, i følge FNs veiledende prinsipp 15, ha retningslinjer og prosesser på plass som står i forhold til deres situasjon og størrelse, herunder

 • En erklæring, forankret på øverste nivå i virksomheten, om at vi respekterer menneskerettighetene
 • Ha prosedyrer for aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge og begrense vår negative innvirkning på menneskerettighetene, og å måle og redegjøre for hvordan vi søker å respektere menneskerettighetene
 • Ha prosedyrer for å håndtere eventuelle negative innvirkninger på menneskerettighetene som vi har forårsaket eller medvirket til

Selskaper skal vite og vise at de respekterer menneskerettighetene. Mer om hvordan punktene over skal implementeres finner du i prinsipp 16 - 24 i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter linket i sin helhet under "nyttige ressurser" lenger nede på siden. For en norsk gjennomgang av prinsippene og hva de krever, se Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, også under "nyttige ressurser". Innføring i aktsomhetsvurderinger som krevd av UNGP og lagt frem i OECD sine retningslinjer finner du lenger nede på siden.

Hvordan prioritere ressursene?

I følge FNs veiledende prinsipp 14, gjelder ansvaret for å respektere menneskerettighetene for alle virksomheter uavhengig av størrelse, sektor, hvilken kontekst de driver virksomhet i, eierforhold og struktur. Likevel vil omfanget av og kompleksiteten ved de midler selskapene tar i bruk for å oppfylle dette ansvaret, variere på bakgrunn av disse faktorene og etter hvor alvorlige selskapets negative innvirkning på menneskerettighetene er.

I situasjoner der det er nødvendig å prioritere tiltak for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser på menneskerettighetsområdet, bør selskapene, i henhold til prinsipp 24, først søke å forebygge og redusere de alvorligste negative konsekvensene eller de områdene der en utsettelse av tiltak vil gjøre konsekvensene uopprettelige. Kartlegging av dette bør gjøres gjennom grundige aktsomhetsvurderinger som skissert i FNs veiledende prinsipper 17, 18 og 19, samt i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (se lenger nede på siden under "nyttige ressurser"). Alvorlighetsgrad er ikke et absolutt konsept i denne sammenhengen, men er relativt til de andre menneskerettighetspåvirkningene som selskapet har identifisert. En grov prioritering av oppmerksomhet kan gjøres med utgangspunkt i:

 • hvor alvorlig innvirkningen vil være
 • hvor utbredt innvirkningen vil være
 • hvor vanskelig det vil være å avhjelpe skaden

I neste rekke kan man se på sannsynligheten for de negative innvirkningene, hvor det uavhengig av dette bør rettes jevnlig oppmerksomhet mot de potensielt mest alvorlige bruddene med lav sannsynlighet.

Det aller vesentligste her er at selskaper kan forklare hvordan og hvorfor gitte prioriteringer er foretatt.

Prosedyrer for aktsomhetsvurderinger


I henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) skal det gjennomføres aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter.

Her kan du få en innføring i aktsomhetsvurderinger

Få en kort innføring i UNGP

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli 2022, og har et todelt formål:

«Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold,» utdrag fra Stortingsvedtaket.

Med andre ord pålegger loven selskaper både en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger, og en plikt til å gi informasjon. Loven vil gjelde for store og mellomstore selskaper, men gjennom leverandørkjeder og øvrige samarbeid vil loven treffe de aller fleste virksomheter enten direkte eller indirekte.

Ansvaret for å føre tilsyn med at loven følges ligger hos Forbrukertilsynet, som vil kunne gi sanksjoner der bestemmelsene i loven ikke overholdes. I begynnelsen fokuseres det først og fremst på veiledning og implementering.


Les mer om loven her.

Nyttige ressurser

Forhåndsvisning av PDFen

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

FN (2011)

 • Den rådende internasjonale standarden for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene

Last ned PDF

Forhåndsvisning av PDFen

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv (2019)

 • Oversikt over aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv
 • Aktsomhetsvurderingsprosessen
 • Spørsmål vedrørende aktsomhetsvurderinger

Last ned PDF

Forhåndsvisning av PDFen

Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

Utenriksdepartmentet (2014-2015)

Presentasjon av norske myndigheters tiltak og av regjeringens forventninger til næringslivet.

 • Statens forpliktelse til å sikre menneskerettighetene (kapittel 2, prinsipp 1–10)
 • Selskapers ansvar for å respektere menneskerettighetene (kapittel 3, prinsipp 11–24)
 • Statens og selskapers ansvar for å sørge for effektive klageordninger (kapittel 4, prinsipp 25-31)

Last ned

Forhåndsvisning av PDFen

Verktøy for aktsomhetsvurderinger

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

 • Norges OECD-kontaktpunkt har utviklet et egenvurderingsverktøy, som gir et oversiktsbilde av i hvilken grad din bedrift etterlever OECDs retningslinjer
 • Når testen er utført, får brukeren en resultatprofil som viser hvordan de ligger an i arbeidet med hvert trinn i aktsomhetsvurderingene

Last ned