Salmon Group signerer FUTURE-PROOF plakaten

19.12.2022

Salmon Group er i seg selv et eksempel på at man stiller sterkere sammen. Som et nettverk for små og mellomstore, lokaleide selskap i havbruksnæringen, viser virksomheten nytten av å samle ressursene og bruke dem til deres felles beste. Ved å samarbeide oppnår aksjonærene ikke bare stordriftsfordeler, men også økt påvirkning på bærekraft. Salmon Group er opptatt av å bruke den påvirkningskraften og har signert FUTURE-PROOF plakaten for å ta et tydelig standpunkt og erkjenne forpliktelsene man har som selskap.

Havbruk er en kapitalintensiv bransje med omfattende innkjøp av råvarer, utstyr, tjenester og annet. Salmon Group ønsker å bidra til at bransjen gjennom samarbeid stiller krav og motiverer til endring og forbedring.

- Vi har alle et ansvar for å løfte blikket og se hvordan våre handlinger har ringvirkninger for andre og å identifisere områder hvor man faktisk kan utgjøre en forskjell, sier Jan Olav Langeland, administrerende direktør i Salmon Group.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Helhetlig tilnærming

For å sikre utvikling av næringen, er Salmon Group avhengig av høy kvalitet, bærekraft og rettidige leveranser fra leverandørene. Derfor stiller gruppen strenge krav til leverandørene sine samtidig som selskapet tilstreber å være en så god kunde som mulig.

Noen av innkjøpene i bransjen er forbundet med lange, komplekse og til dels uoversiktlige verdikjeder med mange underleverandører. Dermed har Salmon Group stort fokus på klare retningslinjer og krav om dokumentasjon fra leverandørene, samt dialog med ulike aktører.

I 2019 lanserte lanserte Salmon Group rapporten «Bærekraftig oppdrett av laks og ørret, hva er det?». Studien avdekket at fiskefôr var den desidert største bidragsyteren til fiskens karbonfotavtrykk. Basert på en påfølgende livssyklusanalyse og i tett dialog med både leverandører og miljøorganisasjoner, tok Salmon Group konkrete grep med fôr-ingrediensene med hensyn til fiskehelse, fotavtrykk og sosial bærekraft.

Samme året bestemte Salmon Group seg for å kutte all soya fra Brasil som ingrediens i fiskefôret sitt, for å ta et tydelig standpunkt mot avskogingen i Brasil. Gjennom programmet «Aquaculture Dialogue for Sustainable Soy Sourcing from Brasil», har oppdrettsbransjen forpliktet seg til å bruke avskogningsfri soya. I tillegg har de godkjente soyaleverandørene forpliktet seg til at de heller ikke skal levere avskogingssoya til andre leverandører, som ytterligere viser viktigheten av horisontal samhandling.

Kompetanse- og kapasitetsbygging

Salmon Group jobber aktivt med å sikre at aksjonærene langs hele kysten har den kunnskapen som trengs for å etterleve åpenhetsloven. Selskapet har derfor utviklet en egen veileder for å ta bevisste valg gjennom hele innkjøpsprosessen. Veilederen skal også bidra til at medlemmene kan samarbeide om effektiv gjennomføring av aktsomhetsvurderinger der selskapene har felles leverandørkjede. For varegruppene som er sentraliserte på vegne av gruppen, gjøres aktsomhetsvurderinger og rapportering sentralt hos administrasjonen i Bergen.

Deltakelse i FUTURE-PROOF nettverket er en annen måte å videreutvikle kompetansen på. Salmon Group forpliktet seg til innholdet i plakaten tidligere i år, og har deltatt på flere FUTURE-PROOF arrangementer. Ifølge Langeland er den tverrfaglige erfaringsutvekslingen nyttig for arbeidet med menneskerettigheter: - Vi har allerede sett verdien av å delta på samlingene i regi av FUTURE-PROOF og ser frem til enda mer kunnskapsdeling og inspirasjon!

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten