Norgesmøllene er med i FUTURE-PROOF!

F.v. Johannes Magnus (Bergen Næringsråd), Rune Johnsen, Sofie Østergaard (begge Norgesmøllene), og Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen).

Norgesmøllene har siden 1866 jobbet med kornbaserte produkter. I over 150 år har selskapet bearbeidet korn og utviklet nye produkter knyttet til dette. Med ny produktutvikling og et stadig større marked, blir verdikjeden enda mer kompleks som øker behovet for og fokuset på deres egen påvirkningskraft.

Med råvarer fra naturen, er Norgesmøllene opptatt av å ivareta både naturen og menneskene som jobber i verdikjeden – fra råvare til ferdig produkt. Tradisjonelt sett er landbruk en sektor der spesielt kvinner er utsatt for brudd på menneskerettigheter, og i store deler av verden foregår det korrupsjon, matsvindel og andre brudd. Norgesmøllene ser på det som sitt ansvar å være med på å forbedre tilstandene ved å rette søkelys på det og stille nye krav til leverandører. Erfaringsutveksling og kompetanseheving gjennom FUTURE-PROOF vil være viktig i dette arbeidet.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Kontinuerlig arbeid

Gjennom aktsomhetsvurderinger, jobber Norgesmøllene systematisk med å forbedre menneskerettighetsarbeidet sitt. Viktige aspekter av arbeidet er etiske retningslinjer som omhandler både egne ansatte og alle leverandørene, samt oppfølging og revisjon av leverandører. En utfordring ved utvikling av nye produkter og dermed etablering av nye verdikjeder, er at det er vanskelig å dokumentere forholdene lenger ned i verdikjeden, som igjen gjør det vanskeligere å identifisere behov og følge dem opp.

Økt kompetanse internt er viktig for å bli bedre rustet til å navigere slike situasjoner, som er én av grunnene til at Norgesmøllene ønsket å engasjere seg i FUTURE-PROOF. - Da vi ble gjort oppmerksomme på FUTURE-PROOF-initiativet, ønsket vi umiddelbart å delta fordi det er avgjørende for progresjonen i arbeidet at man lærer av andre bransjer, sier Rune Johnsen, produksjonsdirektør hos Norgesmøllene.

Viktigheten av å samles

Matprodusenten forpliktet seg til innholdet i FUTURE-PROOF-plakaten for en tid siden og har deltatt på flere FUTURE-PROOF arrangementer. Selv om selskapet allerede er medlem i ulike nettverk med fokus på bærekraft, har FUTURE-PROOF vært nyttig for å utveksle erfaringer med andre virksomheter som ønsker å sette fokus på og diskutere utfordringer. - Vi opplever FUTURE-PROOF som et sterkt kompetansenettverk og deltakelse gir oss både inspirasjon og ny kunnskap, avslutter Sofie Østergaard, fagsjef Bærekraft og Emballasje hos Norgesmøllene.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten