Marine Benefits signerer FUTURE-PROOF plakaten

05.10.2022

Marine Benefits er et internasjonalt selskap med hovedkontor i Bergen, som leverer helseforsikring til sjøfolk og deres familier i 89 land. Å sikre lik tilgang på gode helsetjenester er en viktig del av deres arbeid, som derfor er tett knyttet til sosial bærekraft.

Med bærekraft som en del av strategien siden oppstarten i 2006, ønsker Marine Benefits å bruke sin posisjon til å påvirke kunder og leverandører i positiv retning. Gjennom erfaringsutveksling og samarbeid med andre selskaper i FUTURE-PROOF nettverket, ønsker Marine Benefits å styrke sin egen påvirkningskraft for å sikre reel endring.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Fokus på individene i sjøtransporten

OECD referer til at 90 % av alle omsatte varer fraktes på sjøen, som viser at sjøtransport er en viktig del av den globale verdikjeden. En forutsetning for sikkerhet til sjøs, er motiverte, friske og kvalifiserte sjøfolk. Marine Benefits ble derfor etablert som et lojalitets- og bærekraftsverktøy for rederier, ved å levere en global helseforsikringsløsning for sjøfolk og deres familiemedlemmer.

Ivaretakelse av helsen til sjøfolk er ikke bare viktig i seg selv, men også et indirekte bidrag til å sikre kontinuitet og sikkerhet. For å få en helhetlig forståelse av sjøfolks helse og dermed kunne iverksette tiltakspakker der det er behov, har Marine Benefits utviklet Re:Fresh, et større forskningsprosjekt.

- Tilgang på gode helsetjenester, med lik behandling uavhengig av kjønn og nasjonalitet samt presise tiltak som endrer den negative trenden innen fysisk og psykisk helse hos sjøfolk, er viktige tiltak for å styrke bærekraft innen sjøtransport, sier Casper Meland, CEO hos Marine Benefits.

Andre viktige faktorer i arbeidet med menneskerettigheter, er at Marine Benefits er åpen om både verdikjede og kontantstrøm.

Viktigheten av samarbeid

For å bidra til at brukerne får medisinsk behandling av høy kvalitet hos gode og anerkjente sykehus og leger, har Marine Benefits fokus på å ha et medisinsk nettverk som i tillegg til å følge lover og regler, også føler deres egne standarder. I land hvor menneskerettigheter ikke alltid er høyt på agendaen, kan det til tider være krevende å forstå nasjonale lover og kulturer, og samtidig sikre at internasjonale lover og standarder etterleves.

Problemstillingene Marine Benefits møter i arbeidet med å sikre tilgang på helsehjelp, krever sterk faglig kunnskap, et tydelig verdigrunnlag og samarbeid for å styrke kompetansen og relevansen. En del av dette handler om at partnerne legger de samme verdiene til grunn: ivaretakelse av ansatte, med familie, respekt og omtanke som grunnleggende element.

Dette er noe Marine Benefits ønsker å bygge videre på ved å bidra positivt ut mot kunder og leverandører. Som en ledende aktør i dette segmentet, med rederier fra store deler av verden og kontorer i Norge, Filippinene, Singapore og Sverige, kan og ønsker Marine Benefits å bruke sin stemme til å ha en positiv påvirkning.

- Læring og erfaringsutveksling gjennom FUTURE-PROOF fellesskapet vil være viktig for å sikre at man oppnår reell endring og påvirkning, sier Meland og legger til:

Ved å samarbeide med så mange ulike selskaper, kan man lære mye av hverandre, i tillegg til at man er sterkere sammen – mange som står sammen kan utgjøre en forskjell, og det er noe vi håper dette forumet kan oppnå.

Offentlig standpunkt

Marine Benefits forpliktet seg til innholdet i FUTURE-PROOF plakaten tidligere i år, og har allerede deltatt på FUTURE-PROOF arrangementer. Den fysiske signeringen bidrar til synliggjøring: - Signering av FUTURE-PROOF plakaten er også en måte å ta et offentlig standpunkt for noe vi mener er viktig, avslutter Meland.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten