H-Vinduet Magnor AS er med i FUTURE-PROOF!

F.v. Johannes Magnus (Bergen Næringsråd) og Ole-Vidar Skaathun (H-Vinduet Magnor AS).

H-Vinduet Magnor AS utvikler og produserer vedlikeholdsfrie dører og vinduer. I en bransje med komplekse og fragmenterte leverandørkjeder, er selskapet opptatt av grundig forarbeid og god oppfølging. Dør- og vindusprodusenten signerer FUTURE-PROOF plakaten for å understreke viktigheten av menneskerettighetsarbeid og for å bli enda bedre rustet til arbeidet med egne aktsomhetsvurderinger gjennom erfaringsutveksling med andre virksomheter i nettverket.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Bygg- og anleggsbransjen benytter seg i stor grad av materialer som trevirke og aluminium, som begge står på Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyrisikoliste – en oversikt over produktkategorier med risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. H-Vinduet Magnor AS er opptatt av ansvaret og påvirkningskraften som følger med ved innkjøp og bruk av disse materialene. Selskapet har fokus på grundig forarbeid ved anskaffelser og oppfølging i hele leverandørkjeden, med spesielt fokus på leverandører som opererer i bransjer og land med høy risiko for brudd. Ved inngåelse av nye forretningsforhold, er selskapet tydelig på hvilke forventninger det har til sine partnere og leverandører gjennom blant annet policy og code of conduct.

Noen av utfordringene selskapet opplever i dette arbeidet, er at det er varierende kunnskap og variasjon i lovpålagte krav i markedet. Dør- og vindusprodusenten tror dette er noe som kommer til å forbedre seg etter hvert som fokuset på menneskerettigheter øker, og alle blir berørt av forventninger – store som små.

H-Vinduet Magnor AS som selv er en mellomstor bedrift, er derfor positiv til at FUTURE-PROOF nettverket har med virksomheter fra forskjellige bransjer og av ulike størrelser. Selskapet ser frem til å utveksle og reflektere rundt erfaringer med virksomheter som har et spekter av perspektiver: - Forumet består av store og små virksomheter innenfor forskjellige næringer og disipliner og følgelig får man et «helt markeds blikk» på samme problemstilling. Dette hjelper de store virksomhetene å se problemstillinger de mindre virksomhetene opplever i arbeidet med menneskerettigheter og vice versa, sier Ole-Vidar Skaathun, daglig leder i H-Vinduet Magnor AS.

Selskapet ser på arbeidet med bærekraft som et kontinuerlig forbedringsarbeid, hvor produksjon av resirkulerbare og langtlevende produkter som ivaretar menneskerettigheter har flere positive konsekvenser: - Heldige gevinster av dette, som reduserte kostnader, økt salg og forsterket markedsposisjon er selvfølgelig verdsatt for oss som alle andre næringsdrivende. Men det er når vi gjennom driften direkte eller indirekte kan forbedre menneskers hverdag at vi virkelig føler at vi gjør suksess, avslutter Øystein Eidsvik Flint, bærekraftsansvarlig i H-Vinduet Magnor AS.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten