Elmera Group signerer FUTURE-PROOF plakaten

07.10.2022

Elmera Group (tidligere Fjordkraft Holding) er et konsern bestående av merkevarer og selskaper innenfor ulike områder. Konsernet har lenge vært opptatt av å bruke innkjøpsmakten på en positiv måte ved å stille tydelige krav til leverandører og samarbeidspartnere. Med et ønske om å bidra til at næringslivet jobber sammen for å ivareta menneskerettigheter, signerer Elmera Group FUTURE-PROOF plakaten.

Mest kjent for sin strømsalgsvirksomhet med merkevarene Fjordkraft, TrøndelagKraft og Gudbrandsdal Energi, har Elmera Group i tillegg eierskap i et softwareselskap og i andre selskap nært relatert til strømsalg. Med overgangen til mer fornybar energi, er det enda viktigere med gode rutiner for å sikre en rettferdig omstilling.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

- En bærekraftig drift er viktig for vår utvikling og eksistens, sier Mette Nygård Havre, bærekraftsjef i Elmera Group. Konsernet har lenge hatt stort fokus på egne arbeidstakeres trivsel samt klima- og miljø, både internt og i møte med leverandører.

Ved å aktivt jobbe med å sikre et godt arbeidsmiljø og med likestilling, både i ledelsen og selskapet ellers, har Elmera Group hatt ivaretakelse av egne ansatte som et fokusområde. Gjennom Kilimanjaro-initiativet, hvor konsernet har stilt krav om at leverandørene skal være klimanøytrale, har Elmera Group vist hvor virkningsfullt det er å bruke påvirkningskraften sin. Dette er noe som vil være viktig også i menneskerettighetssammenheng.

Positiv til åpenhetsloven

Elmera Group har over lengre tid forpliktet seg og leverandørene sine til å anerkjenne, respektere og etterleve de åtte grunnleggende konvensjonene fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Som en følge av åpenhetsloven, stiller konsernet nå ytterligere krav til både seg selv og leverandørene.

Konsernet har tradisjonelt sett hatt større og anerkjente norske selskap som leverandører, som dermed har hatt klare forventninger fra myndighetene angående ivaretakelse av menneskerettigheter i egen virksomhet. Overgangen til mer fornybar energi, som fører til produksjonsledd i flere land, krever økt fokus, tydelighet og gode rutiner for å forhindre menneskerettighetsbrudd. Spesielt i land hvor det mangler føringer på hva som forventes, kan det være krevende å følge opp leverandører ettersom det kan være komplekst og uoversiktlig.

Som forberedelse på åpenhetsloven, har Elmera Group økt bevisstgjøringen ved inngåelse av nye kontrakter og forsterket fokuset på leverandøroppfølging. Videre har loven bidratt til et bedre og tydeligere mandat til å faktisk undersøke egen virksomhet og leverandører grundig, som leverandørene nå forventer og er forberedt på.

- Som en følge av åpenhetsloven stiller vi nå ytterligere krav til oss selv og våre leverandører, og basert på egne risikovurderinger følger vi opp enkelte leverandører grundig, sier Rolf Barmen, konsernsjef i Elmera Group.

Sterkere sammen

Elmera Group synes det er positivt at FUTURE-PROOF skaper et forum der virksomheter kan komme sammen og drøfte, og ikke minst dele erfaringer og utfordringer. - Dette bidrar til at vi sammen kan stille krav til hverandre og andre, som gjør at vi styrker påvirkningskraften vår, avslutter Rolf Barmen. Sammen kan vi skape positiv endring.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten