Deloitte Norge signerer FUTURE-PROOF plakaten

04.11.2022

Som leverandør av profesjonelle tjenester til et bredt spekter av kunder, er Deloitte Norge opptatt av å bruke sin innflytelse til å utgjøre en positiv forskjell, noe som også reflekteres i deres formål «To make an impact that matters». Ved å signere FUTURE-PROOF plakaten, ønsker selskapet å styrke påvirkningskraften sin gjennom samarbeid med andre virksomheter.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Deloitte leverer profesjonelle tjenester, som revisjonstjenester, advokattjenester og ulike typer rådgivnings- og konsulenttjenester. Som et stort, internasjonalt selskap, kan det være krevende å holde oversikt over verdikjeder i komplekse landskap verden over. – Det gjør det ekstra viktig å ha systemer og prosesser som sikrer konsistens og gode oppfølgingsrutiner av verdikjeden, sier Tone Indrebø Næs, direktør for samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte Norge.

Deloitte jobber kontinuerlig med å videreutvikle sitt menneskerettighetsarbeid. Deltakelse i FUTURE-PROOF sikrer fokus på dette arbeidet og skaper trygghet for at selskapet ikke står alene i utfordringene.

Det er viktig at flere trekker i samme retning for å skape endringer, sier Indrebø Næs.

Tar ansvar lokalt og globalt

Som en kunnskapsbedrift, er medarbeidernes kompetanse og engasjement den viktigste ressursen. I en bransje som tradisjonelt har vært forbundet med arbeidspress og korte tidsfrister, har Deloitte fokus på gode arbeidsvilkår gjennom tydelig fordeling av oppgaver, pålagte regelmessige samtaler mellom ledere og medarbeidere, samt veletablerte varslingskanaler.

Selskapet er opptatt av å ha en arbeidskultur hvor ansatte får rom til å være seg selv samt anledning til å bruke sin kompetanse og erfaring til å gjøre en forskjell.

Gjennom sin strategi for samfunnsansvar, har Deloitte Norge blant annet forpliktet seg til å ha en positiv påvirkning på fremtiden til 30 000 mennesker innen 2030, som et bidrag for å nå FNs bærekraftsmål. Denne forpliktelsen følges opp gjennom lokale prosjekter og aktiviteter i samarbeid med sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner

Verdifull påvirkningskraft gjennom samarbeid

Selskapet har tro på at samarbeid er nøkkelen og ser frem til erfaringsutveksling med andre virksomheter i FUTURE-PROOF nettverket.

– Gjennom erfaringsutveksling ser vi muligheter for å lære av andre selskaper og dele egne erfaringer. I tillegg vil et bransjesamarbeid gjøre at man fremover kan stå sterkere i arbeidet med å påvirke hverandre og andre aktører i en positiv retning, for eksempel gjennom økt innkjøpsmakt, avslutter Indrebø Næs.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten