Corvus Energy signerer FUTURE-PROOF plakaten

18.05.2022

Corvus Energy er en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet. Samtidig bærer de et stort ansvar i samspillet mellom elektrifisering og menneskerettigheter. Med bærekraft i fokus, ønsker de å gå foran i arbeidet med sosial bærekraft. Nå signerer de FUTURE-PROOF plakaten.

For Corvus Energy ligger bærekraft i kjernen av alt de gjør, og arbeid med menneskerettighetene er en grunnleggende del av dette.

«Ved å signere plakaten forplikter vi oss til å bidra aktivt for å motarbeide brudd på menneskerettighetene – ikke bare inn mot de områdene som er enkle å gjøre noe med, men også der det er mer utfordrende forhold,» sier Geir Bjørkeli, CEO Corvus Energy.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Rollen som liten aktør med komplekse leverandørkjeder

Corvus Energy er en global leverandør av nullutslippsløsninger til skip. Selskapet ble startet i Canada i 2009 og flyttet hovedkontoret til Norge i 2018. I 2019 åpnet de en helautomatisert batterifabrikk i Bergen. Antall ansatte nærmer seg 200, hvorav ca. 120 er i Norge og 60 i Canada, foruten salgsavdelinger både i USA, Asia og Nord Europa.

«Vår bransje og våre verdikjeder er komplekse – som en liten aktør i global sammenheng er det derfor vanskelig å få til noe alene. Vi er nødt til å få til samarbeid eksternt, ha systematisk fokus og erfaringsdeling for å kunne oppnå resultater,» Mette Rokne Hanestad, CFO Corvus Energy.

«FUTURE-PROOF blir viktig for oss både for å øke vår egen kompetanse og for å kunne bidra inn mot andre bedrifter med det vi kan,» poengterer hun.

Ansvarlig elektrifisering

Det grønne skiftet og elektrifiseringen av samfunnet går i høy fart. Samtidig er batteriproduksjon ofte knyttet til områder som tradisjonelt har vært utsatt for menneskerettighetsutfordringer. Her har Corvus Energy, sammen med resten av sin bransje, et viktig ansvar for å sikre ivaretakelse av menneskerettighetene.

«Vi er opptatt av hvordan menneskene i og rundt selskapet påvirkes av vår drift og våre produkter, sosial bærekraft er derfor veldig viktig for oss,» sier Bjørkeli.

Hanestad poengterer flere områder hvor Corvus Energy kan bidra i å møte dette ansvaret:

«Det handler om å sette og følge opp tydelig krav til leverandører. Det handler om å øke bevissthet i bransjen og samfunnet. Vi kan være med å drive utviklingen for å sikre mindre avhengighet av kritiske råvarer, og vi kan være med i ulike diskusjonsfora og samarbeid for å belyse hvor bransjen kan bli bedre.»

«Dette er en kontinuerlig forbedringsprosess – og vi jobber kontinuerlig for å bli bedre,» legger hun til.

Viktigheten av informasjon og samarbeid

Corvus Energy sitt arbeid med menneskerettigheter bygger på nær kontakt med leverandørkjeden, gjennom fysiske besøk og verifiseringer opp mot internasjonale standarder, som bl.a. OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper.

«I arbeidet med leverandørkjedene gjør vi hele tiden det vi kan for å skaffe oss tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon som sikrer at det vi gjør er så bærekraftig som mulig og at menneskerettigheter er ivaretatt,» sier Hanestad.

Men Hanestad poengterer også hvor vanskelig dette arbeidet er, spesielt som en mindre aktør med komplekse verdikjeder. «Vi trenger både verktøy, økt kompetanse, og samarbeid med andre for at vi skal bli gode på dette. FUTURE-PROOF gir muligheten til dette,» avslutter hun.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten