Clara Venture Labs signerer FUTURE-PROOF plakaten

05.09.2022

Clara Venture Labs tilrettelegger for utviklingen av innovativ teknologi, og har derfor en viktig rolle i det grønne skiftet. Med det følger også et ansvar for å bidra til en rettferdig omstilling som ivaretar menneskerettighetene. Med bærekraft i fokus, ønsker de å bidra til synliggjøring av arbeidet med sosial bærekraft. Nå signerer de FUTURE-PROOF-plakaten.

Ettersom Clara Venture Labs fokuserer på industrielle teknologi-løsninger for det grønne skiftet, er bærekraft en grunnleggende faktor. Ivaretakelse av menneskene involvert i selskapet, i leverandørkjeden og hos partnere, er en viktig del av dette.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Bidra til bevisstgjøring

Clara Venture Labs (tidligere CMR Prototech) ble grunnlagt i 1988 og skiftet navn sommeren 2021 i forbindelse med at Aker kjøpte selskapet. Clara har en systematisk prosess for å utvikle innovative løsninger innenfor industriell teknologi og materialer. Videre bidrar selskapet til at disse venturene har rask vekst og verdiskapning gjennom prosjektstøtte og administrative tjenester.

- Vi jobber innenfor teknologiutvikling, og det er viktig at vår bransje stiller krav til våre leverandører og samarbeidspartnere om å overholde menneskerettighetene og bidra til etterlevelse i hele verdikjeden, sier Michelle Williams, CEO hos Clara Venture Labs. Signering av FUTURE-PROOF-plakaten vil bidra til bevisstgjøring blant våre stakeholdere – ansatte, styret, eiere og partnere.

Rettferdig omstilling

Det er mye fokus på hvordan samfunnet raskest mulig kan oppnå det grønne skiftet. Det er viktig at menneskene som er viktige bidragsytere i denne omstillingen, blir ivaretatt og inkludert i prosessen. Her har Clara Venture Labs, sammen med resten av teknologibransjen, et viktig ansvar for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter.

- I praksis innebærer det at vi som en del av våre styringssystemer må få på plass gode prosedyrer og prosesser som blir forankret hos styret og ledelsen, sørge for at disse blir implementert i organisasjonen og deretter tatt videre som krav og forventninger til våre leverandører og forretningspartnere, forklarer Williams.

For å få dette til, har Clara etablert en arbeidsgruppe som blant annet fokuserer på tilpasning av styringsdokumenter, i tillegg til at selskapet har opplæring av ansatte.

Viktigheten av krav og samarbeid

Store deler av arbeidet med å øke bevisstheten internt og eksternt vil handle om å sette og følge opp tydelige krav. Komplekse verdikjeder gjør at det kan bli vanskelig å sikre gjennomslag for kravene.

- Utfordringen blir å få frem riktige fakta, for at vi skal kunne påvirke i riktig retning, sier Williams.

Clara tror at samarbeid gjennom FUTURE-PROOF vil bidra til at selskapet stiller sterkere. - Økt kompetanse og erfaringsdeling med andre selskaper i lignende situasjoner vil være viktig for å ha en kontinuerlig fremgang i det viktige arbeidet, avslutter Williams.


Les mer om FUTURE-PROOF plakaten