- En milepæl for menneskerettigheter og bærekraft

Bergen, 10.06.2021

I dag har Stortinget vedtatt Åpenhetsloven. Loven skal hindre norsk næringsliv i å ha forbindelser til slaveri. Kravet er nå at selskaper skal følge internasjonale standarder som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd mener den nye loven er en milepæl:

- Med Åpenhetsloven tar Norge på seg ledertrøyen internasjonalt i arbeidet med næringslivets menneskerettighetsansvar. Nå blir 8800 selskaper juridisk ansvarlig for å respektere menneskerettigheter. Dette vil være et viktig bidrag til å nå bærekraftmålene, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder i Raftostiftelsen.

- Loven gir en fordel til bedrifter som aktivt jobber med etiske valg. Men vi ser også at det er et stort behov for veiledning på dette feltet. Det er viktig at dette ikke blir en uforholdsmessig byrde på bedrifter som ikke har ressurser eller praktisk kapasitet til å etterleve loven. Derfor har Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen etablert samarbeidsplattformen FUTURE-PROOF som skal gi bedrifter konkrete løsninger og metoder for å gjøre bærekraftsarbeidet lettere, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Rafto og Bergen Næringsråd tror loven vil bidra til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Dette skal gjøres gjennom aktsomhetsvurderinger.

Loven sikrer også allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

"Nå blir 8800 selskaper juridisk ansvarlig for å respektere menneskerettigheter," sier Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder i Raftostiftelsen

"FUTURE-PROOF skal gi bedrifter konkrete løsninger og metoder for å gjøre bærekraftsarbeidet lettere," sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Næringslivet er godt forberedt
I Norges største eksportregion har mange bedrifter tatt grep og er godt i gang med å sikre at sitt globale fotavtrykk er bærekraftig. Gjennom FUTURE-PROOF har Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen etablert en samarbeidsplattform med en gruppe internasjonalt orienterte bedrifter og Bergen kommune. FUTURE-PROOF hjelper selskaper i gang med arbeidet med å iverksette UNGP på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Bred enighet om behovet for menneskerettighetslov

Behovet for en menneskerettighetslov for næringslivet har lenge vært understreket av KOALISJONEN FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV (KAN), en historisk bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelser, sivilsamfunn og andre bevegelser. Raftostiftelsen er blant initiativtakerne til koalisjonen.

Konsernsjef i Sparebanken Vest Jan Erik Kjerpeseth og Jostein Hole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen etterlyser lovreguleringer i denne kronikken (E24.no).

Kontaktinformasjon:

Jostein Hole Kobbeltvedt, Raftostiftelsen
jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no
tlf: 92066025

Marit Warncke, Bergen Næringsråd
Marit@bergen-chamber.no
tlf: 90765300

Les mer om hvordan du kan sette i gang din implementering av UNGP her